Close

Tahsildars/MRO’s Information

Sl.No Name of the Mandal MRO name Mobile Number email ID DT name Mobile Number
1 Bhupalpally M.Ashok Kumar 9440866074 tahsildarbhupalapally@gmail.com  K. Ravinder 8500039996
2 Chityal MD.Sharifoddin 8309129328 tahsildarchityal@gmail.com  M.Venu Gopal 7396089442
3 Ghanapur P.Madhavi 9553571046 tahsildarghanpurmulug@gmail.com  Sathyanarayana 9989182635
4 Kataram M.Sunitha(FAC) 9542402909 mrokataram@gmail.com Vacant Vacant
5 Mahadevpur S. Mallaiah 7995005027 tahsildarmahadevpur@gmail.com Vitaleshwar 7989728030
6 Malharrao S. Srinivas 9912734098 mromalharrao@gmail.com Srinivas 9542649987
7 Mogullapalle P. Rani 8897622155 tahsildarmogullapally@gmail.com C Jagan 9959210936
8 Mutharam Mahadevpur M.Sunitha 9542402909 tahsildarmahamutharam@gmail.com Vinay 7675887788
9 Palimela Manjula 9573395180 tahsildarpalimela@gmail.com SuryaNarayana 9010840882
10 Regonda L.Jiwakar 8897622077 tahsildaregonda@gmail.com  Vacant Vacant
11 Tekumatla  Ch. Naresh 7995059388 tahtekumatla@gmail.com Vacant Vacant