ముగించు

విద్యాలయాలు

GOVT(DNT) PS అందుకు తండ

చిట్యాల, చైన్ పాక, అందుకు తండ

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 506170

GOVT(DNT) PS గొల్ల బుధారం

భుపాలపల్లి, గొల్ల బుధారం

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 506169

KGBV ఘణపూర్(M)

ఘణపూర్ ములుగు

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 506345

KGBV పలమెల

పలమెల పంకెన

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 505504

KGBV భుపాలపల్లి

భుపాలపల్లి

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 506169

KGBV మల్హర్ రావు

మల్హర్ రావు, వల్లెంకుంట, కొయ్యూరు

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 505503

KGBV మహదేవ్‌పూర్

మహదేవ్‌పూర్

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 505504

KGBV మహాముత్తారం

ముత్తారం మహదేవ్‌పూర్

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 505503

KGBV మొగుళ్ళపల్లి

మొగుళ్ళపల్లి

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 506366

KGBV రాఘవ రెడ్డి పెట్ @ టేకుమట్ల

టేకుమట్ల, రాఘవ రెడ్డి పెట్

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 506356