ముగించు

రాష్ట్ర ఆడిట్

ఆడిట్ చట్టం 1987 మరియు నియమాలు 2000 

మండల్ పరిషద్, గ్రామ పంచాయతీలు, వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీలు, టెంపుల్స్, ఎసిడిపి గ్రాంట్స్, రిలీఫ్ ఆడిట్, జిల్లా పరిషత్ పై ఆడిట్ యొక్క వార్షిక ఖాతాలు