ముగించు

జనాభా

జనాభా census- 2011 ప్రకారము
క్రమ సంఖ్య అంశం యూనిట్ సంవత్సరం జిల్లా
1 మొత్తం జనాభా Nos. 2011 జనాభా లెక్కలు 4,16,763
2 పురుషులు Nos. 2011 జనాభా లెక్కలు 2,07,998
3 మహిళలు Nos. 2011 జనాభా లెక్కలు 2,08,765
4 పట్టణ జనాభా Nos. 2011 జనాభా లెక్కలు 57138
5 గ్రామీణ జనాభా Nos. 2011 జనాభా లెక్కలు 359625